ISSN 0026-1173

Recenzní řízení

 

Recenzenti příspěvků do Meteorologických zpráv jsou zpravidla členové redakční rady nebo jimi doporučení specialisté. V recenzním formuláři, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.

Recenzi, prosím, zašlete nejpozději do čtyř týdnů od doručení na e-mail:

 

hanka.stehlikova@chmi.cz

 

Pokud nemůžete či nechcete recenzi vypracovat, dejte nám to vědět obratem.

 

 

Autoři

1. K recenznímu řízení jsou přijímány příspěvky typu původní odborné články z oborů meteorologie, klimatologie, čistoty ovzduší a hydrologie.

2. Zaslání textu nezaručuje otištění v časopise MZ.

3. Autor zašle redakci text příspěvku v dané struktuře (viz pokyny pro autory) a to v elektronické podobě.

4. Články jsou publikovány v českém a slovenském jazyce, výběrové i v angličtině, českých i zahraničních autorů.

5. Redakce také může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý (viz pokyny pro autory), nebo naopak příliš krátký.

6. Redakce může autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než článek postoupí do recenzního řízení. V případě, že autor odmítne navrhované změny provést, vedoucí redaktor jeho článek podle vlastního uvážení zamítne, nebo postoupí do recenzního řízení.

 

První kolo řízení

7. Vedoucí redaktor posoudí předložený text z hlediska obsahového zaměření a rozhodne, zda je článek tematicky vhodný pro publikování v časopise MZ a zda splňuje požadavky na vědecký článek. Dále ho buď postoupí do druhého kola recenzního řízení, nebo odmítne jeho publikování.

8. Odmítnutí vedoucího redaktora může přezkoumat každý člen redakční rady. V případě nesouhlasného stanoviska rozhoduje o dalším postupu redakční rada jako celek.

9. O odmítnutí zařazení příspěvku je autor informován redakcí časopisu nebo vedoucím redaktorem (písemně, elektronicky či telefonicky).

 

Druhé kolo řízení

10. Druhé kolo recenzního řízení realizují recenzenti zvolení vedoucím redaktorem dle obsahu rukopisu.
K posouzení příspěvku vybírá vedoucí redaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati.

11. Recenzenti se vyjádří k formálnímu a odbornému zpracování textu včetně obrazových příloh (viz pokyny pro recenzenty). Součástí posudku mohou být i další připomínky a shrnující komentář. Recenzent text doporučí k uveřejnění (bez výhrad nebo s drobnými změnami) nebo jeho zveřejnění nedoporučí.

12. Standardní doba trvání recenzního řízení je 12 týdnů. Redakce časopisu MZ usiluje o to, aby lhůta 12 týdnů byla dodržena, za zdržení způsobené posuzovateli však nenese odpovědnost.

13. Autor článku je seznámen s výsledky recenzního řízení.

14. Je-li výsledek recenze kladný, je příspěvek schválen k publikaci a postoupen k dalšímu redakčnímu zpracování.

15. V případě, že autor nesouhlasí se závěry hodnotitelů, může svůj názor písemně postoupit redakční radě. Redakční rada je oprávněna zvážit autorovy námitky a stanoviska posuzovatelů a vynést konečné rozhodnutí o publikaci materiálu

 

Všeobecná ustanovení

16. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které vedoucí redaktor zamítl před recenzním řízením.

Formulář ke stažení

© ČHMÚ 2019