ISSN 0026-1173

Pokyny pro autory

 

POKYNY REDAKCE

 • Příspěvky typu původní odborné články z oborů meteorologie, klimatologie, kvality ovzduší
  a hydrologie jsou přijímány k recenznímu řízení průběžně celý rok.
 • Články jsou publikovány v českém a slovenském jazyce, výběrové i v angličtině.
 • Rozsah článků: Odborné statě max. 10 normostran, informativní články max. 4 normostrany
  a osobní zprávy max. 2 normostrany.
 • Příspěvky se zasílají na adresu redakce: hanka.stehlikova@chmi.cz v elektronické podobě
  (MS Word).
 • Rukopis musí být opatřen plným jménem autora, názvem a poštovní adresou jeho pracoviště, i jeho e-mailovou adresou.  Má-li příspěvek více autorů, je třeba vyznačit, kterému z nich má být zasílána korespondence. Pokud toto vyznačení chybí, redakce koresponduje s prvním z autorů.
 • Autorský výtisk se zasílá všem autorům článků po vyjití příslušného časopisu.
 • Finální verzi článku zasílá autorům redakce ve formátu PDF pouze na vyžádání.

 

ETICKÝ KODEX AUTORA

 • Autoři jsou zodpovědní za dodržování etických zásad týkajících se výzkumné práce, autorství příspěvku i citování pramenů.
 • Autoři jsou povinni se řídit Pokyny pro autory.
 • V případě, že se autor rozhodne pro publikování svého příspěvku v jiném časopise, je povinen o tom informovat redakci, která případ posoudí a následně autora seznámí se svým stanoviskem.

 

TERMÍNY PRO AUTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádáme autory, aby pokyny přesně dodržovali.

 

Pokyny ke stažení

© ČHMÚ 2019